Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U DE PAGINA'S OP DEZE WEBSITE BEZOEKT OF GEBRUIKT.

Als u deze website gebruikt of bezoekt, geeft u aan kennis genomen te hebben en in te stemmen met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met dit voorwaarden, vragen wij u geen gebruik te maken van deze website. Newell Brands is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde herzien, middels actualisatie van dit bericht. Uw gebruik na deze wijzigingen betekent dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert Controleer deze voorwaarden regelmatig op veranderingen. Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Newell Brands Inc., dochter- en geaffilieerde bedrijven (samengevat "Newell Brands", "wij" of "ons"). Vragen met betrekking tot deze website of het beheer ervan dienen gericht te worden aan de contactpunten die aan het eind van deze Gebruiksvoorwaarden vermeld zijn.

Beperkte licentie Met betrekking tot het bekijken en gebruik van deze website, heeft u toestemming voor het tijdelijk downloaden van één kopie van het materiaal op deze website op een enkele computer voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik Tenzij elders op deze website anderszins specifiek vermeldt, is opnieuw verspreiden, verzenden, publiceren of met commerciële doeleinden gebruiken van de inhoud van deze website uitdrukkelijk verboden, zonder schriftelijke toestemming van Newell Brands en elke andere eigenaar van het auteursrecht waarvan wij een licentie verkregen hebben. Aanvragen voor deze toestemming dienen gericht te worden aan het onderstaande contactpunt. Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden. Downloaden van informatie, materiaal of afbeeldingen van deze website betekent geen overdracht van eigendomsrechten over deze informatie, materiaal of afbeeldingen aan u, en deze informatie, materiaal of afbeeldingen mogen alleen volgens deze gebruiksvoorwaarden gebruikt worden. U mag geen enkel deel van deze site of materiaal hiervan op een server of computer opslaan of als mirror gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van Newell Brands.

Materiaal en hyperlinks. Deze website kan koppelingen bevatten naar website van derden, deze websites zijn exclusieve verantwoordelijkheid van deze onafhankelijke derden, het gebruik ervan is voor eigen risico. Newell Brands heeft geen controle over het materiaal of beleid van de websites van derden en we zijn niet verantwoordelijk (en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk) voor de inhoud, juistheid of betrouwbaarheid van websites die gekoppeld zijn aan deze website. Wie informatie opzoekt via deze website (inclusief informatie verkregen middels een koppeling) is als enige verantwoordelijk voor het naleven door deze informatie van de toepasbare wetgeving. Als u naar deze website wil linken, neem dan contact op met e-business@newellco.com voordat u deze link creëert, zodat deze vooraf beoordeeld kan worden. Newell Brands verbeidt uitdrukkelijk het ongeoorloofd gebruik van haar logo's, handelsmerken of andere afbeeldingen om links te creëren. Tekstlinks zijn toegestaan na goedkeuring.

Materiaal van gebruikers Newell Brands luistert graag naar haar klanten. We accepteren noch overwegen echter creatieve ideeën, suggesties of ander materiaal gerelateerd aan producten, diensten of marketing, tenzij in overeenstemming met de procedures voor het indienen van ideeën die elders op deze website vermeldt staan. Stuur ons alstublieft geen origineel creatief materaal zoals productideeën of suggesties, tenzij in overeenstemming met deze procedures. Al het door u of door middel van deze website vrijgegeven of aangeboden materiaal ("communicatie"), inclusief e-mails gericht aan Newell Brands of inzendingen op interactieve gedeeltes van deze website, wordt en blijft het eigendom van Newell Brands. Indien u deze communicatie stuurt, levert u deze op NIET-VERTROUWLIJKE BASIS en we zijn niet verplicht deze informatie geheim te houden, af te zien van het gebruik van deze informatie, of u te vergoeden voor de ontvangst of gebruik van deze communicatie. Newell Brands is vrij elke communicatie voor welk doel dan ook de gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot publicatie, ontwikkeling, fabrikatie en marketing van producten die gebruik maken van deze communicatie. Het versturen van communicatie naar ons door middel van deze website, e-mail of door middel van elk ander middel anders dan de elders op deze website vermelde procedures, ONTHEFT u hierbij Newell Brands van alle aansprakelijk onder welke juridische theorie dan ook in verband met het gebruik, wijziging, verkoop of vrijgave van communicatie. Het uploaden of anderszins aanleveren van communicatie aan deze website of Newell Brands geeft hierbij Newell Brands het recht, voorzover u dit recht bezat, op het onbeperkt, oneindig recht tot hergebruiken, opnieuw distribueren, wijzigen en creëren van afgeleid werk uit deze communicatie voor elk mogelijk doel en in elk mogelijke media, zonder vergoeding aan u. U garandeert hierbij dat alle "morele rechten" over geuploade communicatie afgestaan worden.

Interactieve gedeeltes en acceptabele gedragscode.

Newell Brands filtert, censureert, bewerkt of reguleert normaliter door derden op deze website aangeleverde informatie en materiaal niet, inclusief informatie omvat in interactieve gebieden. Wij bekrachtigen geen, noch zijn wij verantwoordelijk voor (en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor) inhoud, juistheid of betrouwbaarheid van deze informatie en materiaal. Bij deelname aan interactieve gedeelten van deze website bevestigt u dat u het recht en toestemming heeft om informatie of materiaal te uploaden of te versturen en stemt u in de volgende acceptabele gedragscode na te leven: 1. U verstuurt noch levert overtredend, lasterend, obsceen, pornografisch, bedreigend, misbruikend, illegaal of anderszins ongeschikt materiaal. 2. U verstuurt geen virussen of schadelijke componenten. 3. U gebruikt de website niet voor anderszins illegale doelstellingen of ter aantasting van de rechten van een partij. 4. U verstuurt noch levert anderszins materiaal met commerciële doeleinden, of poging ter verkrijging van fondsen of advertentie van goederen en diensten. Newell Brands zal gezagshandhavers bijstaan bij het onderzoek naar illegale activiteiten of inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden.

Producten, diensten en software Het downloaden van software van deze website geeft u geen eigendomsrechten over deze software en de hierin omvatte of met de software verbonden bestanden, gegevens en afbeeldingen. Het gebruik van deze software dient slechts in overeenstemming met de in de software omvatte, of bij het downloaden van deze software gepresenteerde gebruiksovereenkomsten te zijn, De software die beschikbaar is op deze website is auteursrechtelijk beschermd door Newell Brands of haar eigenaar. Software mag niet gekopieerd, opnieuw gedistribueerd of voor verdere verspreiding op een server geplaatst worden. U mag de software niet verkopen, wijzigen, decompileren, disassembleren of anderszins terugwerkend ontwikkelen. Een beschrijving of referentie naar een product, dienst of publicatie op deze website (inclusief een beschrijving of referentie via een hyperlink) betekent geen endossement van Newell Brands van dit product, deze dienst of publicatie. Producten en software aangeboden of deze website dienen ten minste gegararandeerd te worden door middel van een schriftelijke licentie of garantie, geleverd in verband met het product of deze software.

Berichtgeving en procedure voor claims betreffende schending auteursrecht. In naleving van Title 17, United States Code, Section 512(c)(2). Berichtgeving van geclaimde schending van het auteursrecht dient aan onze aangewezen agent gestuurd te worden. Zie onze procedure voor claims betreffende schending auteursrecht.

Geen garantie of waarborg. Newell Brands biedt geen garantie of waarborg dat deze website vrij is van defecten, virussen of andere schadelijke componenten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van inbreuk of infiltratie van deze website of de computersystemen van Newell Brands. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADEQUATE BESCHERMING EN BACKUP VAN GEGEVENS EN/OF APPARATUUR GEBRUIKT IN VERBAND MET DEZE WEBSITE EN U STEMT ER MEE IN Newell Brands VRIJ TE STELLEN VAN CLAIMS EN GEEN JURIDISCHE STAPPEN TEGEN ONS TE ONDERNEMEN GEBASEERD OP HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, INCLUSIEF CLAIMS VOOR GEGEVENSVERLIES, WERKVERTRAGING OF GEDERFDE INKOMSTEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN DEZE WEBSITE. De pagina's op deze website kunnen technische onjuistheden, ongeactualiseerde informatie en typfouten bevatten. Tot het punt toegestaan in de toepasbare wetgeving WORDT DEZE WEBSITE AANGELEVERD "ZOALS HET IS". Newell Brands GEEFT GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF AANGENOMEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIE BETREFFENDE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF VERKOOPBAARHEID, NOCH GARANDEERT HET OP ENIGE WIJZE DE KWALITEIT, GEGEVENSINHOUD, ARTISTIEKE WAARDE OF LEGALITEIT VAN DOOR DEZE WEBSITE OVERGEDRAGEN, ONTVANGEN, AANGEKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELDE OF VERKREGEN INFORMATIE, INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DEZE WEBSITE VRIJ IS VAN FOUTEN OF DAT GEBREKEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DE TOEPASBARE WETGEVING KAN DE UITSLUITING VAN AANGENOMEN GARANTIES EVENTUEEL NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING KAN EVENTUEEL NIET VOOR U GELDEN.

Beperkte aansprakelijkheid. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, KAN Newell Brands AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF GEDERFDE INKOMSTEN ALS GEVOLG VAN DE VERSPREIDING OF HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN DE INHOUD OF MATERIAAL OP DEZE WEBSITE, ZELFS ALS WE TEGEN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE GEWAARSCHUWD HEBBEN. DE TOEPASBARE WETGEVING KAN EVENTUEEL NIET DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOESTAAN, DE BOVENSTAANDE BEPERKING KAN EVENTUEEL NIET VOOR U GELDEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Newell Brands VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAAK VAN BESCHULDIGING (AL DAN NIET IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG (INDIEN AANWEZIG) DAT U VOOR DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE BETAALD HEEFT.

Jurisdictie en keuze van rechtspraak. Newell Brands controleert en beheert deze website vanuit haar installaties in de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij anderszins aangegeven, worden materialen en inhoud op deze website alleen gepresenteerd ter promotie van producten en diensten in de Verenigde Staten van Amerika. De op deze website gepubliceerde informatie kan referenties naar producten, programma's en diensten bevatten die niet in uw land of regio beschikbaar zijn. We garanderen niet dat deze informatie, producten, programma's of diensten waarna verwezen wordt op deze website, in uw land of regio legaal, beschikbaar of bruikbaar zijn. Deze gebruiksvoorwaarden worden bestuurd door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Staat Illinois en de Verenigde Staten van Amerika, zonder inachtneming van principes van juridische conflicten. U en Newell Brands stemmen er onherroepelijk mee in de exclusieve rechtsbevoegdheid over te dragen aan de gerechtshoven Illinois met betrekking tot alle juridische handelingen voortvloeiend uit of verbonden met deze gebruiksvoorwaarden of bijbehorende onderwerpen. U en Newell Brands zien voor elke rechtsvordering af van verweren gebaseerd op gebrek aan persoonlijke jurisdictie, woonplaats of plaats van vestiging, ongeschikt rechtsgebied of forum non conveniens.

Handelsmerken en auteursrechten. Niets op deze website dient geïnterpreteerd te worden als een vrijgave van licentie onder welk recht van intellectueel eigendom dan ook, inclusief recht in in de aard van handelsmerken of auteursrechten van Newell Brands of enig andere derde partij, al dan niet via ontkenning, betrekking of anderszins. Alle handelsmerken en -namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Tenzij anderszins vermeld is Newell Brands de eigenaar van alle handelsmerken en dienstmerken op deze website, al dan niet geregistreerd. Alle geregistreerde handelsmerken zijn geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika (of andere toepasbare jurisdicties). Aandelen en investering. Deze website, de informatie hierin bevat en waaraan gerefereerd wordt vormen geen aanbod of aanvraag voor aanbod voor de aankoop of verkoop van enige zekerheden. Deze website kan informatie en persberichten over en door Newell Brands bevatten. Terwijl de door ons opgestelde informatie op de datum van opstelling juist geacht werd, zijn we niet verplicht deze informatie te actualiseren of te controleren op de juistheid van door anderen opgestelde informatie:. Beweringen op deze site die geen historische feiten zijn, inclusief maar niet beperkt tot plannen, projecties, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende aannames zijn vooruitkijkende beweringen volgens de regels en voorschriften van de Securities Act van 1933, de Securities Exchange Act van 1934 en de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze beweringen zijn bedoeld om te passen binnen de "veilige marge" van vooruitkijkende beweringen en zijn afhankelijk van materiële risicofactoren die hierin al dan niet vrijgegeven kunnen worden. Verklaringen of zinnen die woorden bevatten zoals "aannemen", "anticiperen", "plannen", "mogen", "hopen", "kunnen", "zullen", "verwachten", "schatten", "voorspellen", "bestemd zijn voor", "met de bedoeling", "mogelijk", en soortgelijke uitdrukkingen geven over het algemeen op de toekomst gebaseerde verklaringen aan, maar het ontbreken van één van deze termen houdt niet in dat een verklaring niet vooruitziend is. Elke hierin aanwezige vooruitkijkende bewering omvat risico's en onzekerheden betreffende, inclusief maar niet beperkt tot, algemene economische en valuta-omstandigheden, verschillende omstandigheden specifiek voor de branche van Newell Brands, marktvraag, concurrentiefactoren, aanvoerbeperkingen, technologische factoren, overheids- en regulerende activiteiten, het accountancybeleid van Newell Brands, toekomstige trends en andere risico's die omschreven worden in de Newell Brands's Securities and Exchange Commission archiefbestanden. Scheidbaarheid. Indien een van de gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om een andere reden onrechtmatig, vervallen of voor welke reden dan ook onuitvoerbaar blijkt, zal deze bepaling los komen te staan van overige gebruiksvoorwaarden en niet van invloed zijn op de rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Privacy. Zie onze privacybeleid voor informatie betreffende verzameling en gebruik van persoonlijke informatie op deze website. Ondanks alle garanties betreffende privacy, behoudt Newell Brands het recht zonder berichtgeving aan u elke informatie in haar bezit vrij te geven, als zij daartoe verzocht wordt op wettelijke gronden of of basis van goed vertrouwen, als zo'n actie noodzakelijk is ter naleving van de wet, ter beschermen en verdediging van onze eigendomsrechten of om antwoord te bieden op een noodsituatie. Specifieke gebieden of pagina's van deze website kunnen aanvullende of verschillende voorwaarden met betrekking tot gebruik van in deze gebieden of pagina's verzamelde persoonlijke informatie bevatten.

Algemeen. Deze gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen het gehele begrip met betrekking tot het gebruik van deze website en hebben wettelijke overhand over elke eerdere, gelijktijdige, conflicterende of aanvullende berichtgevingen. Elke onbevoegde toegang, wijziging of verandering van elke informatie of elke interferentie met de beschikbaarheid of de toegang tot deze website is streng verboden. Newell Brands behoudt alle haar tot beschikking staande wettelijke rechten en rechtsmiddelen, en deze vrijwaring is op generlei wijze een beperking of vrijwaarding van enig ander recht dat Newell Brands kan hebben. Specifieke gebieden of pagina's van deze website kunnen aanvullende of verschillende voorwaarden betreffende het gebruik van deze website bevatten. In het geval van conflict tussen zulke voorwaarden en deze gebruikt voorwaarden, hebben zulke specifieke voorwaarden de overhand. Tenzij anderszins aangegeven is al het materiaal op deze site "© 2000-2008, Newell Brands Inc. Alle rechten voorbehouden". Contactinformatie: E-Business Team Newell Brands, Inc. 29 East Stephenson Street Freeport, IL 61032. Vragen over onze producten dienen niet naar dit adres gericht te worden en zullen niet beantwoord worden.

PROCEDURE VOOR CLAIMS MET BETREKKING TOT DE SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN.De aangiften moeten ingediend worden bij de onderstaande Aangestelde Zaakwaarnemer: Dienstverlener(s): Newell Brands Inc. Naam Aangewezen Agent voor ontvangst van claims schending auteursrecht: Juridisch adviseur Volledig adres waarnaar de berichtgeving gericht moet worden: 10B Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328 Telefoonnummer van de Aangestelde Zaakwaarnemer: (770) 407-3800 Faxnummer van de Aangestelde Zaakwaarnemer: (770) 407-3987 E-mail van de Aangestelde Zaakwaarnemer: copyright@newellco.com

Om effectief te zijn dient elke berichtgeving schriftelijk te zijn en het volgende te omvatten:

1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen in naam van de eigenaar van een zogezegd geschonden exclusief recht;

2. Identificatie van het werk waarvan de auteursrechten geschonden zijn, of, indien er meerdere schendingen van het auteursrecht op eenzelfde online site beschreven worden in een enkele aangifte, een lijst met de vermelding en opsomming van dergelijke werken op de betreffende site;

3. Identificatie van het materiaal dat volgens de aanklacht de auteursrechten schendt of aanstoot geeft tot schending en dat verwijderd dient te worden of waartoe de toegang onmogelijk gemaakt moet worden, met voldoende informatie opdat de dienstverlener het materiaal in kwestie kan lokaliseren;

4. Voldoende informatie opdat de dienstverlener contact op kan nemen met de partij die de klacht heeft ingediend, zoals adressen, telefoonnummers en indien beschikbaar een e-mailadres waarop de klagende partij bereikt kan worden;

5. Een verklaring dat de partij die de aanklacht indient een goede reden heeft aan te nemen dat de manier waarop het betreffende materiaal gebruikt wordt indruist tegen de door de eigenaar van de auteursrechten, zijn zaakwaarnemer of de wetgeving verleende toestemming;

6. Een verklaring dat de informatie in de aangifte juist is en, op straffe van meineed, dat de partij die de aanklacht indient, het recht heeft in naam van de eigenaar van het zogezegde geschonden exclusieve recht te handelen.